Ste na arhivskih straneh, ki se od januarja 2021 ne osvežujejo oziroma dopolnjujejo več. Za veljavno vsebino obiščite www.stud-dom-lj.si.
Študentski dom Ljubljana | Odgovori na pogosta vprašanja

Odgovori na pogosta vprašanja

Nahajate se tukaj

I. BIVANJE

Kako se vselim v študentski dom?

Pisarna za študentske domove v 30. dneh po zaključku vsakoletnega »Razpisa za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih« objavi prednostno listo na spletnem portalu eVŠ  in na spletni strani ŠDL. Po objavi liste začne Pisarna za študentske domove po vrstnem redu pošiljati kandidatom »Obvestilo o napotitvi na vselitev«. Na obvestilu se nahajajo podatki, kdaj in kje se zglasite za vselitev in kaj potrebujete za uspešno vselitev. Ob vselitvi boste najprej podpisali pogodbo v Sprejemni pisarni, nato pa boste pri oskrbniku vašega doma prevzeli ključe sobe, posteljnino in ostali inventar, ki vam bo predan v uporabo za čas bivanja.

Kako se izselim iz doma?

Najprej pospravite in počistite sobo oziroma apartma (odvisno od tega, v kakšni namestitveni enoti bivate). Nato z oskrbnikom vašega doma opravite primopredajo sobe  in se v času uradnih ur,  s podpisanim primopredajnim zapisnikom, oglasite v Sprejemni pisarni v Rožni dolini, kjer zaključite še administrativni del izselitve. Postopek izselitve vedno zaključite v Sprejemni pisarni.

Kako je s prijavo začasnega bivališča?

Na dan podpisa nastanitvene pogodbe,  ŠDL prijavi vaše začasno prebivališče na Upravno enoto Ljubljana (UE). Potrdilo o začasnem prebivališču velja dve leti oziroma do izselitve. Dokler ste naš stanovalec in vse do vaše izselitve iz ŠDL, vam obnavljamo prijavo začasnega prebivališča. Potrdilo o začasnem prebivališču lahko prevzamete na Upravni enoti.

Kako zaprosim za bivanje v tihem domu?

Za bivanje v tihem domu vložite pisno vlogo (obrazec je objavljen na spleteni strani) v Sprejemni pisarni, kjer vas bodo uvrstili na čakalno listo za tihi dom. Na enkrat ste lahko samo na eni listi za tihi dom. Tihi domovi so: Domovi II, V, VI in XII v Rožni dolini in stanovanjska enota na Rimski.

Kako zaprosim za enoposteljno sobo in katere pogoje moram izpolnjevati za to?

Za enoposteljno sobo morate izpolnjevati naslednje pogoje:

  • da ste stanovalec zavoda;
  • da ste najmanj v 3. letniku študija;
  • da vam nikoli ni bil izrečen ukrep zaradi kršitve Domskega reda.

Če pogoje izpolnjujete, vložite pisno vlogo (obrazec je objavljen na spleteni strani). Podpisano vlogo oddate v Sprejemni pisarni.

Kako lahko zamenjam sobo znotraj ŠDL?

Sobo lahko zamenjate kadarkoli med letom, če to dopuščajo možnosti, skladno s postopkom opredeljenim v Domskem redu. Preselitve niso mogoče le med rednimi letnimi vselitvami novincev, v času drugih delovnih prioritet, kar vsakokrat objavimo na spletni strani ŠDL. Strošek postopka preselitve je objavljen na ceniku na spletni strani ŠDL.

Kaj naredim, če grem na izmenjavo?

V primeru študijske odsotnosti ali prakse zunaj kraja študija, ob pogoju, da odsotnost traja več kot dva meseca, in da ste o nastanku navedenih okoliščin pravočasno obvestili Sprejemno pisarno, imate pravico do sklenitve »sporazuma o začasni izselitvi in mirovanju pravice do subvencioniranega bivanja«.

Ob sklenitvi sporazuma vam pravica do bivanja miruje za čas, naveden v sporazumu o začasni izselitvi in mirovanju pravice. Najpozneje v roku 3 (treh) dni od poteka časa, določenega v sporazumu o začasni izselitvi in mirovanju pravice, ste se dolžni ponovno vseliti, sicer se šteje, da ste odstopil od nastanitvene pogodbe. Ko se vrnete z izmenjave, se vselite na eno od razpoložljivih prostih ležišč.

Pred odhodom na izmenjavo, se izselite tako kot bi to storili za stalno: opravite primopredajo sobe z oskrbnikom doma in se nato oglasite v Sprejemni pisarni. Poleg primopredajnega zapisnika sobe, s seboj prinesete še kratko prošnjo za podpis sporazuma o začasni izselitvi in mirovanju pravice do bivanja ter  dokazilo o izmenjavi (learning agreement ali drugo verodostojno listino).

Kaj storim, če bom zaključil študijski program prve ali druge stopnje oziroma enoviti magistrski študijski program in se bom vpisal na študijski program druge ali tretje stopnje in bivam v študentskem domu?

Stanovalci, ki ste zaključili študijski program prve ali druge stopnje oziroma enoviti magistrski študijski program in se boste vpisali na študijski program druge ali tretje stopnje (velja tudi za tiste, ki bodo študijski program zaključili po roku za oddajo prošnje), oddate prošnjo za podaljšanje bivanja.

Kaj naredim, če bivam v študentskem domu in zamenjam študijski program (se prepišem)?

Kljub prepisu v drug študijski program, ob izpolnitvi pogoja vložitve prošnje za sprejem lahko kontinuirano nadaljujete vaše bivanje, vse do podpisa nove nastanitvene pogodbe za subvencionirano bivanje oziroma najpozneje do dokončnosti odločitve o pravici do subvencioniranega bivanja.

Z dnem izpisa namreč izgubite status študenta in s tem tudi pravico do subvencioniranega bivanja. Status pridobite ponovno s 1. oktobrom, ko začnete študirati na drugem študijskem programu.

Za obdobje od dneva izpisa do vključno 30. septembra tekočega študijskega leta, boste plačali tržno ceno. Razliko do tržne cene vam bo ŠDL poračunal naknadno, ko bomo iz uradnih evidenc pridobil vse podatke o študentih, ki so se vpisali v drug študijski program.

V obdobju od 1.oktobra do sklenitve nove nastanitvene pogodbe za bivanje po subvencionirani ceni za tekoče študijsko leto pa boste plačevali ceno bivanja, ki je enaka subvencionirani ceni povečani za znesek subvencije.

Napredovanje iz prve oziroma druge stopnje študija ne šteje za spremembo študijskega programa.

Kaj naj storim, če bivam v študentskem domu in se ne bom mogel vpisati na fakulteto do 30. septembra?

Študenti, ki se niso uspeli vpisati do 30. septembra (ker ste vložili pritožbo na odločitev visokošolskega zavoda in čakate na odgovor), ste dolžni o tem obvestiti Pisarno za študentske domove, najkasneje do datuma navedenega v razpisu, sicer bo vaša prošnja zavrnjena, ker nimate statusa študenta.

II. RAZPIS ZA SPREJEM IN PODALJŠANJE SUBVENCIONIRANEGA BIVANJA ŠTUDENTOV VISOKOŠOLSKEGA ŠTUDIJA V ŠTUDENTSKIH DOMOVIH IN PRI ZASEBNIKIH

Kdaj in kje se objavlja razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih?

Razpis za vsako študijsko leto je običajno objavljen najkasneje 1. junija na spletni strani Ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo in na spletnih straneh ŠDL. Prošnjo za sprejem in prošnjo za podaljšanje bivanja oddate preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/. Rok za oddajo prošenj je vsako leto določen glede na koledar in se zaključi v sredini avgusta (natančen podatek je objavljen v vsakoletnem razpisu). V kolikor imate kvalificirano digitalno potrdilo, izpolnite in pošljete vlogo v elektronski obliki v predpisanem roku. V primeru, da digitalnega potrdila nimate, izberete vlogo z uporabniškim imenom in geslom. Tako vlogo morate obvezno podpisati in jo poslati še v tiskani obliki s priporočeno pošto, prav tako v roku, ki je naveden v razpisu.

Naslov za pošiljanje oziroma oddajo vloge:

Po pošti, na naslov:
Visokošolsko središče v Ljubljani
Študentski dom Ljubljana
Pisarna za študentske domove
p.p 99
1001 Ljubljana

Osebno na naslov:
Visokošolsko središče v Ljubljani
Študentski dom Ljubljana
Pisarna za študentske domove, Dom VI
Svetčeva ulica 9
1000 Ljubljana

Kaj naj naredim, če ne morem normalno izpolniti elektronske vloge na portalu eVŠ?

V primeru težav, vam je na razpolago:

  • Tehnična pomoč za težave z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisom ter vsebinska pomoč pri izpolnjevanju elektronske vloge:
  • Enotni kontaktni center, e-naslov: ekc@gov.si, tel: 0802002 (od 7.00 do 22.00 ure med delavniki).

Kaj naredim, če ob oddaji vloge še nimam potrdila o vpisu na študijski program?

Večina študentov ob oddaji vloge za sprejem ali podaljšanje bivanja, še nima podatka o vpisu. Podatek o vpisu Pisarna za študentske domove pridobi sama, po uradni dolžnosti iz enotne baze podatkov v eVŠ Evidence študentov in diplomantov.

Kje najdem prednostno listo in kako se najdem na njej?

Prednostna lista bo objavljena najkasneje 30. dni po zaključku razpisa na spletni strani ŠDL. Prednostne liste so razdeljene po oblikah bivanja: javni študentski dom ŠDL, zasebni študentski domovi, dijaško-študentski domovi in bivanje pri zasebnikih. Da se boste lahko našli na listi, boste potrebovali številko vaše vloge. Številka vloge se nahaja na prvi strani vaše prošnje za sprejem, desno zgoraj.

Kakšne možnosti mi ostanejo, če zamudim razpisni rok za sprejem v študentski dom in pri zasebnikih?

Med letom je možno oddati tako imenovano prošnjo za sprejem med študijskim letom od 1. oktobra dalje preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. K prošnji za sprejem med študijskim letom mora študent predložiti enega izmed obveznih dokazil, ki izkazujejo izjemne okoliščine ki so nastala po zaključku razpisa: dokazilo pristojnih organov (center za socialno delo, zdravnik specialist, invalidska komisija, upravni organ) o težkem socialnem ali zdravstvenem položaju (najmanj 80% telesna okvara, najmanj trimesečna neprekinjena odsotnost od študijske dejavnosti zaradi bolezni ali materinstva v času študija, prejemnik denarne socialne pomoči, nezaposleni starši oziroma skrbniki, brez staršev oziroma skrbnikov).

V primeru, da nam po vselitvi nove generacije študentov ostanejo prosta ležišča, v ŠDL objavimo  dodatni razpis na naši spletni strani.

Kako lahko bivam v študentskem domu, če ne izpolnjujem razpisnih pogojev za subvencionirano bivanje in sem študent?

V ŠDL lahko bivate ob podpisu pogodbe za bivanje po tržni ceni. ŠDL vsako študijsko leto objavi kdaj je sklepanje takšnih nastanitvenih pogodb mogoče. Pogodbe po tržni ceni ŠDL lahko sklepa, ko so vseljeni vsi študenti, ki so pridobili pravico do subvencioniranega bivanja in še niso zasedene vse razpoložljive kapacitete. Pogodba za bivanje po tržni ceni se sklepa najdlje do 30. septembra, to je do zaključka študijskega leta v katerem je bila sklenjena.

Kje v času razpisa lahko dobim dodatne informacije, ki jih potrebujem za uspešno oddajo vloge?

ŠDL v poletnem času, v obdobju teka razpisnega roka organizira info linijo za vse, ki imate dodatna vprašanja ali se vam ob razpisu pojavljajo dileme o tem, kako pravilno izpolniti vlogo. Podatki o kontaktnih številkah in uradnih urah info linij, se nahaja na spletni strani ŠDL.

III. OSTALO

Kaj naredim, če mi ne dela internet?

Vsak dom ima svojega administratorja, katerega kontakt se nahaja na oglasni deski doma. V kolikor ne bo mogel odpraviti napake, bo zadevo posredoval na višjo instanco. Administratorjeva naloga ni, da popravlja računalnike ali odpravlja napake, ki so posledica nedelujoče programske opreme na vašem računalniku.

 

Sektor za študentske zadeve