Ste na arhivskih straneh, ki se od januarja 2021 ne osvežujejo oziroma dopolnjujejo več. Za veljavno vsebino obiščite www.stud-dom-lj.si.
Študentski dom Ljubljana | Politika Javnega zavoda Študentski dom Ljubljana

Politika Javnega zavoda Študentski dom Ljubljana

Nahajate se tukaj

Javni zavod Študentski dom Ljubljana (v nadaljevanju: zavod) sestavlja 29 domov na različnih lokacijah. Domovi se nahajajo v štirih mestnih četrtih, - na Viču (17 domov), v Centru (3 domovi), v Šiški (1 dom) in za Bežigradom (8 domov). Prevladujoč tip bivanja v zavodu je apartmajski, kjer prevladujejo dvoposteljne sobe, tako da ima skoraj polovica domov tudi kuhinje. Oprema v več kot polovici domov je prenovljena in ustreza novim standardom. Vsi domovi imajo internet za vsakega študenta, do leta 2018 pa bodo imeli tudi brezžično povezavo v vsaki sobi. Zavod ima 833 brezplačnih parkirnih površin in 399 parkirišč v treh garažah po dostopni ceni. Posebno velja izpostaviti posebne stanovanjske enote za družine in invalide, ki znašajo 2% celotnega fonda. Stanovanja za invalide so grajena po navodilih stroke za osebe s posebnimi potrebami. Med spremljajoče prostore sodi še restavracija v Rožni dolini in v Domu na Litostrojski cesti, fitnes in TV sobe, pralnice, zunanja športna igrišča, otroško igrišče, parki, vrtovi in drugi pomožni prostori.

Na lokacijah izven naselja so tudi štiri samostojne stanovanjske enote za študente: eno na Hacquetovi 3, eno na Hacquetovi 6, štiri na Rimski 7 A, eno na Bičevju 1 - vse v Ljubljani in enota v Radovljici. Stanovanji na Bičevju in v Radovljici sta darilo-zapuščina ge. Nade Dekleva, ki je izrecno izrazila željo v oporoki, da naj bosta stanovanjski enoti prednostno namenjeni bivanju Slovencem iz zamejstva.

Zavod je lastnik dveh počitniških enot v Umagu in na Malem Lošinju (Republika Hrvaška). Skupaj je dvanajst ležišč, ki jih uporabljajo delavci, njihovi ožji družinski člani, upokojeni delavci in zunanji koristniki počitniških kapacitet, upravlja pa SPERT d.o.o.. Prav tako ima zavod kar nekaj stanovanjskih enot, ki so namenjene zaposlenim.

Naš temeljni dokument je Program razvoja Študentskega doma Ljubljana (v nadaljevanju: Program razvoja) ter iz njega izhajajoči letni programi dela.

Poslanstvo zavoda je izvajanje naloge države, da študentom, ki izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o subvencioniranem bivanju študentov, zagotovi bivanje, prehranjevanje in primerne kulturne in športne/interesne dejavnosti ter da se jim tako omogoči, da študirajo. Njegove pravice izvaja in nadzoruje ministrstvo zadolženo za visoko šolstvo. Država je v ta namen sprejela Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov in Zakon o subvencioniranju študentske prehrane. Izvajanje tega poslanstva, zdravo in zadovoljno bivanje študentov in drugih uporabnikov, je dolgoročna usmeritev zavoda.

Zaradi zgoraj naštetega vodi zavod politiko zagotavljanju optimalnih bivalnih in delovno študijskih pogojev študentom, ki študirajo na Univerzi v Ljubljani ali drugih visokošolskih zavodih. Bivanje je subvencionirano v stanovanjskih prostorih s primernimi cenami, ob upoštevanju postavljenega cenzusa.

Cenovno ustrezno prehranjevanje, ki ga zavod nudi v svoji restavraciji ob pomoči državnih subvencij, zagotavlja, da študentje dobijo po en topel subvencionirani obrok na dan med študijskim letom, razen poleti.

Zavod skrbi za ustrezno delovno študijsko vnemo podiplomskih študentov, raziskovalcev kakor tudi za primerno bivanje gostujočih univerzitetnih profesorjev in strokovnih sodelavcev iz Slovenije in tujine v Domu podiplomcev. Zavod je in bo razvijal tudi nove koncepte kampusa, usmerjene k specifičnim perspektivnim skupinam. Glede na svoje poslanstvo je zavod pomemben tudi zato, ker skrbi za številčno populacijo mladih med 18. in 27. letom, kar predstavlja zelo odgovorno nalogo vodstva in vseh zaposlenih v zavodu.

Zavod si prizadeva razvijati kakovost storitev in bivalnih pogojev, ki omogoča zdravo, prijetno in varno bivanje v estetskem in funkcionalno ustreznem prostoru, ki spodbuja intelektualno ustvarjanje, in ustrezne pogoje za študij. Prizadeva si tudi spodbujati zdravo življenje študentov s primerno zdravo prehrano in omogočanjem športnih ter rekreativnih, prostočasnih dejavnosti. Posebna pozornost je namenjena osebam s posebnimi potrebami, mladim družinam in zlasti otrokom, ki jim je namenjen tudi vrtec in igrišče v naselju v Rožni dolini.

Zavod v proces načrtovanja razvoja vključuje vse zainteresirane, študente, raziskovalce, profesorje, univerzo in zaposlene, sodeluje tudi z lokalno skupnostjo in ustanoviteljem z namenom oblikovati razvojne dokumente in njihovo spremljavo, da bi se v največji možni meri približali uporabnikom sistema.

Okolje, v katerem sobivajo intelektualne, študijske dejavnosti, kultura, šport, prosti čas, zdrav življenjski slog ter interaktivne dejavnosti, v katere so vključeni študenti in profesorji, naj nudi spodbudo za intenzivno in kakovostno delo za študij ter pripravo za delo.

V naši razvojni politiki bomo predvsem uresničevali cilje, ki smo si jih zadali v razvojnem dokumentu z naslovom Spremembe in dopolnitve programa razvoja 2013-2018 (sprejetem na 20. seji Sveta zavoda Študentski dom Ljubljana, dne 22.2.2016).

 • Povečati vpis študentov, študentov - oseb s posebnimi potrebami, specifičnih skupin (športnikov, umetnikov, družin), mladih raziskovalcev ter povečati število nastanitev gostujočih profesorjev.
 • Zagotavljati kakovostno bivanje - dobro počutje in pogoje za študijsko delo.
 • Omogočati razvoj ustvarjalnosti in pridobivanje kompetenc in referenc študentom ter zagotavljati njihovo sodelovanje pri razvoju zavoda.
 • Zagotavljanje varnosti in zdravja stanovalcev ter zaposlenih ter pogojev za delo.
 • Skrbeti za ohranjanje objektov in opreme, zmanjšati porabo energije, zagotoviti večjo varnost ter izboljšati pogoje za bivanje in učinkovit študij.
 • Vzdrževati kakovost stavbnega fonda, zagotavljati čisto, varno in urejeno okolje za bivanje in delo.
 • Vzdrževati kakovost opreme, zagotavljati čisto, varno in urejeno okolje za bivanje in delo.
 • Trajnostno gospodariti z viri – znižati porabo energentov in vode ter skrbeti za okolje.
 • Kakovostno, zakonito, transparentno, učinkovito in racionalno poslovanje, blizu uporabnikom, v sožitju z lokalnim okoljem
 • Pridobivanje sredstev na trgu za namen višanja kakovosti storitev za uporabnike ter izboljšanja pogojev za njihovo bivanje in delo.
 • Zagotavljanje optimalnih pogojev za delo in ustvarjanje ter dobro počutje zaposlenih.