Ste na arhivskih straneh, ki se od januarja 2021 ne osvežujejo oziroma dopolnjujejo več. Za veljavno vsebino obiščite www.stud-dom-lj.si.
Študentski dom Ljubljana | Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

Nahajate se tukaj

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 14. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (ang. GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V EVIDENCI STANOVALCEV, PRENOČEVALCEV OZIROMA GOSTOV

1 Upravljavec zbirke osebnih podatkov

Študentski dom Ljubljana

Svetčeva ulica 9

Telefon: 01 242 1000

elektronska pošta: studentski.domovi@stud-dom-lj.si

2 Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov dpo@stud-dom-lj.si
3 Namen obdelave osebnih podatkov Zaradi poslovanja in posredovanja podatkov pristojnim zavodom in državnim organom.
4 Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov Nastanitvena pogodba, izjava, Zakon o prijavi prebivališča.
5 Vrste zadevnih osebnih podatkov
 • osebno ime
 • enotna matična številka občana
 • vrsta in številka osebnega dokumenta
 • spol
 • datum, kraj, občina in država rojstva
 • državljanstvo
 • o tem, ali je študent zaposlen
 • stalno prebivališče in naslov za osebno vročanje pošte (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, občina, država)
 • telefon in elektronski naslov
 • številka in datum izdaje odločbe, izdane v postopku uveljavljanja pravice do subvencioniranega prebivanja
 • številka in datum sklenitve nastanitvene pogodbe za subvencionirano prebivanje oziroma aneksa k nastanitveni pogodbi za subvencionirano prebivanje ter čas veljavnosti
 • o tem, kje uveljavlja pravico do prebivanja
 • ime visokošolskega zavoda, na katerega je študent vpisan
 • ime študijskega programa, na katerega je študent vpisan
 • kraj izvajanja študija
 • stopnja in vrsta študijskega programa
 • letnik študija
 • vrsta vpisa (prvi vpis v letnik, ponavljanje letnika, zamenjava študijskega programa, nadaljevanje študija po merilih za prehode in vzporedni vpis)
 • način študija
 • študijsko leto prvega vpisa na zdajšnji študijski program
 • študijsko leto prvega vpisa na kateri koli študijski program
 • število let koriščenja subvencioniranega prebivanja in potek študija po študijskih letih študija
 • datum vselitve in datum izselitve
 • o prekinitvi študija
 • o tem, ali izpolnjuje pogoj za izjemno podaljšanje subvencioniranega prebivanja
 • o uveljavljanju starševstva in podatki o drugem roditelju, s katerim prebiva v študentskem domu (osebno ime, enotna matična številka občana)
 • o tem, ali ima status študenta invalida s spremljevalcem
 • o tem, ali je študent spremljevalec invalida, in podatki o študentu, kateremu je spremljevalec (osebno ime, enotna matična številka občana)
6 Uporabniki ali kategorije uporabnikoosebnih podatkov Upravna enota Ljubljana, ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, AJPES, Policija.
7 Obdobje hrambe osebnih podatkov 5 let po izselitvi.
8 Informacije o obstoju pravic posameznika

Posameznik ima vse pravice, do katerih je upravičen na podlagi zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov:

 • Pravica vedeti
 • Pravica do popravka
 • Pravica do omejitve obdelave
 • Pravica do ugovora
 • Pravica do dostopa
 • Pravica do izbrisa
 • Pravica do prenosa podatkov

Pravice v odnosu do avtomatske obdelave podatkov, pri čemer pa ta pravica posameznika ne sme biti v nasprotju z določili druge zakonodaje.

9 Informacija o pravici do preklica privolitve Privolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
10 Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Pritožbo lahko pošljete  Informacijskemu pooblaščencu

Naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana;

e‑naslov: gp.ip@ip-rs.si;

telefon: 01/2309730

spletna stran: www.ip-rs.si

11 Informacije o viru osebnih podatkov Osebne podatke pridobimo iz eVŠ, evidence prijavljenih za subvencionirano bivanje študentov, ki se vodi po 81.g členu Zakona o visokem šolstvu.